واحد مشتریان: 737-71-860-021

شبکه های اجتماعی: 1719-210-0919

اینیچو بهینه سازی سایت برای موتور جستجو سئو

درباره اینیچو


اینیچو یک مجموعه تازه راه اندازی شده است که بر پایه تجربه بالای اعضای تیم خود بنا شده است. تجربه های متفوتی در حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات، از راه اندازی پروژه های برگ و کاربردی ، سامانه های تحت وب، اپلیکیشن و ... اما به این دلل که این موارد در مالکیت شرکت هایی است که اعض تیم اینیچو برای آن ها فعالیت کرده اند طبعا به عنوان نمونه کارر اینیچو قال مشاهده نیست.

همکاری اینیچو با مجموعه های عرشیاگرافیک و مهچنین پسیس در پروژه های زیر به عنوان بشیاز فعالیت های اینیچو آمده است که قطعا در ما های آتی به تعداد آن ها نیز افزوده خواهدشد.